International Meeting Proceedings

2018 International Meeting

2018 INFORMS International Conference

A Better World Through O.R., Analytics, and AI
Paul Maglio and Robin Qiu, Proceedings Editors

 

General Session
Maritime Operations

 Rob Zuidwijk

Multicriteria Decision Making

 Okpoti Evans Sowah, In-Jae Jeong, Seung Ki Moon

Operations and Decisions in Smart Manufacturing and Logistics

 Ying Yu, Chefglin Yu, George Q. Huang

Operations/Marketing Interface

 Chenxi Zhou

Circular Economy

 Reza Nadimi, Koji Tokimatsu

Operations and Economics Interface

 Bo Feng, Hao Jiang 

 Ciao-Chu He, Tiantian Nie, Zuo-Jun Shen

Theory and Practice

 Cheng-Yuan Ho, Yao-Nan Lien, Shu-Chuan Liao

Pricing and Revenue Management

 Lixin Wu, Dawei Zhang

Machine Learning and Big Data Analytics

 Te-Cheng Hsu, Jia-Siang Chen, Wei-Zhu Chen, Yu-Hsuan Chien, Sz-Wei Wu, Mahsa Ashouri, Che Lin, Galit Shmueli

Group Decision Making and Negotiation

 Ling Gai, Jiandong Ji

Fusions of Big Data, AI, Blockchain and FinTech Applications

 Hong-Han Shuai, Jui-Yi Tsai, Yi-Chun Chen
 

Contributed Sessions

 Weiqi Li

 Ashutosh Sardar, Stefan Minner 

 Hong-Jen Chiu

 Xue Han, Rajat Agarwal

 Han Xue

 Zuo Quan Xu, Fahuai Yi

 Chia-Hao Ma, Sin-Hong Kang

 Asadabadi Mehdi Rajabi

 Olga Kolokolova, Olivier Le Courtois, Xia Xu

 Hsieh Cho-Jui

 Zhaolin Hu, Wenjie Sun

 Aijing Xing, Nobuhiko Terui

 Kuo-Pin Li, Shieh-Liang Chen, Wen-Hong Chiu, Wen-Cheng Lu

 Nikolai D. Lipscomb, Austin Z. Gratton, Yaw Chang, Cuixian Chen, Yishi Wang

 Somnath Banerjee, Axel Stock

 Michael T. Hernke

 Ching-Hu Hu, Jen-Wei Wang

 Hwai-Jung Hsu

 Saurabh Singh Thakur, Sadness Bhaisare, Ram Babu Roy

 Jeremy D. Jordan, Stan Urysev

Conference website